Οι καταλήξεις ρημάτων με εικόνες

Χρησιμοποιώντας την εικονογραφική μέθοδο, παρουσιάζονται κάποιες ιδέες που αφορούν τις συνήθεις καταλήξεις των ρημάτων.