γραπτός λόγος

Γνωστικές λειτουργίες μαθητών με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας στο γραπτό λόγο

Έχει εδραιωθεί ότι τα παιδιά με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας  παρουσιάζουν δυσκολίες στο γραπτό λόγο, μάλιστα σε ποσοστό 60% (Brown & Klein, 2011). Οι γνωστικές λειτουργίες που θεωρούνται υπεύθυνες, είναι η φτωχή κεντρική εκτελεστική μνήμη, η θεωρία του νου, τα ελλείματα στην επικοινωνία και τον κινητικό συντονισμό (Chavkin,2004).