ενεργητικός στοχαζόμενος

Τα προφίλ μάθησης των μαθητών

Ο Rogers, με βάση τον «κύκλο της μάθησης του Kolb», τοποθέτησε σε τέσσερις κατηγορίες τους εκπαιδευόμενους με βάση τους τρόπους προσέγγισης της μάθησης.