Ψυχολογία και Ειδική Αγωγή

Αρετή Σταμούλη
Ψυχολόγος Συστημικής Προσέγγισης, Ειδική Παιδαγωγός, MA Special Needs

Τα προφίλ μάθησης των μαθητών

Ο Rogers, με βάση τον «κύκλο της μάθησης του Kolb», τοποθέτησε σε τέσσερις κατηγορίες τους εκπαιδευόμενους με βάση τους τρόπους προσέγγισης της μάθησης.

Ειδικότερα, η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τους ενεργητικούς μαθητές. Οι μαθητές αυτοί επιθυμούν την εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία καθώς έτσι αποκτούν νέες εμπειρίες και μαθαίνουν. Κύρια χαρακτηριστικά των μαθητών αυτών είναι ο γρήγορος ενθουσιασμός με τις νέες γνώσεις, οι αυθόρμητες απαντήσεις χωρίς επεξεργασία καθώς και η έλλειψη υπομονής σχετικά με το πώς πρέπει, για παράδειγμα, να εκτελέσουν μία εργασία ή δραστηριότητα.

Η δεύτερη κατηγορία μαθητών περιλαμβάνει τους στοχαζόμενους μαθητές. Οι μαθητές που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία επιθυμούν να αποστασιοποιούνται, αρκούνται στην παρατήρηση και ύστερα προχωρούν στην εκτέλεση μίας δραστηριότητας. Ως κύρια χαρακτηριστικά παρουσιάζουν την αβεβαιότητα, την προσεκτική παρατήρηση και τη μάθηση μέσα από συλλογικές δραστηριότητες.

Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τους θεωρητικούς μαθητές. Οι μαθητές αυτής της κατηγορίας προβαίνουν σε αναλύσεις των πληροφοριών που δέχονται έτσι ώστε να δημιουργήσουν νέες γνώσεις. Οι μαθητές αυτοί έχουν την τάση να προσεγγίζουν τη μάθηση σφαιρικά εξετάζοντας κάθε πτυχή και επιθυμούν να αναλύουν τις θεμελιώδεις αρχές κάθε αντικειμένου ή έννοιας.

Τέλος, η τέταρτη κατηγορία περιλαμβάνει τους πειραματιζόμενους μαθητές. Κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η ενεργητικότητα, η πρακτικότητα και  η αυξημένη αυτοπεποίθηση. Πρόκειται για δραστήριους μαθητές που πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις νέες γνώσεις σε πρακτικό επίπεδο.

Πηγή: Edu-Special