Ψυχολογία και Ειδική Αγωγή

Αρετή Σταμούλη
Ψυχολόγος Συστημικής Προσέγγισης, Ειδική Παιδαγωγός, MA Special Needs

Τεχνολογία και αυτισμός

Η υποστηρικτική τεχνολογία επιτρέπει στα άτομα με προβλήματα του λόγου να επικοινωνήσουν χωρίς την ανάγκη παραγωγής ομιλίας. Καθώς πολλά άτομα με αυτιστικές διαταραχές δεν επικοινωνούν λεκτικά, οι υποστηρικτικές τεχνολογίες συχνά αποτελούν χρήσιμο εργαλείο και σε ορισμένες περιπτώσεις συνιστούν σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη προφορικών γλωσσικών δεξιοτήτων.

Η υποστηρικτική τεχνολογία και οι συσκευές της μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από παιδιά όσο και από ενήλικα άτομα. Μερικά παραδείγματα υποστηρικτικής τεχνολογίας περιλαμβάνουν: κάρτες εικόνων (συχνά χρησιμοποιούνται παράλληλα με άλλες θεραπευτικές τεχνικές), πίνακες με εικόνες, ειδικά πληκτρολόγια, συσκευές αναγνώρισης ομιλίας υψηλής τεχνολογίας, υποστηρικτικές για την επικοινωνία εφαρμογές κ.ά. Είναι απαραίτητο η υποστηρικτική τεχνολογία να βασίζεται στην ηλικία και τις ικανότητες του κάθε ατόμου. Για παράδειγμα , ένα παιδί τριών ετών θα αποδόσει καλύτερα με τις κάρτες εικόνων παρά με μία τεχνολογική συσκευή. Τέλος, όπως έχει διαπιστωθεί από τους ερευνητές, η χρήση των καρτών με εικόνες και των πληκτρολογίων σε συνδυασμό με την κατάλληλη θεραπευτική μέθοδο μπορεί να ενισχύσει την προφορική ομιλία.

Πηγή: Edu-Special